Rozmowa z Tadeuszem Kanownikiem
WYDARZENIA - WYBORY 2019
środa, 10 października 2018 10:31

- Osoba, która systematycznie w wyborach samorządowych, w jednej tylko gminie, konkurując z kilkudziesięcioma innymi kandydatami, zdobywa po kilkaset głosów, jest chyba „łakomym kąskiem” dla partii politycznych. „Wabią” miejscem, ofertą współpracy, startu pod partyjnym szyldem do samorządu?


- Takie sugestie czy propozycje otrzymuje, każdy kto chce i potrafi właściwie kierować i zarządzać sprawami publicznymi. Dzisiaj takie propozycje, chociaż niezwykle atrakcyjne i wabiące, nie są przedmiotem mojego zainteresowania. Dla mnie najważniejsze jest to, że od wielu lat ( a właściwie od początku ) współpracuję z grupą wspaniałych i doświadczonych działaczy samorządowych i społecznych tworząc WSPÓLNOTĘ SAMORZADOWĄ, która nie jest i nie była przybudówką żadnej partii politycznej. Osobiście wzbudza mój sprzeciw mieszanie się polityków do spraw lokalnych na poziomie gminy czy powiatu. Oczywiście rola posła czy senatora jest olbrzymia w kształtowaniu jakości naszego poziomu życia i z tych obowiązków winni oni być rozliczani. Główną konstytucyjną rolą parlamentarzysty jest tworzenie dobrego, skutecznego, zrozumiałego i egzekwowalnego prawa oraz podejmowanie takich działań, które będą zmierzać do przekonania ogółu społeczeństwa do takich rozwiązań. O tyle jest to istotne, że w zalewie ciągłej, niemal chorobliwej chęci tworzenia i poprawiania prawa czynimy go coraz bardziej zawiłym i niezrozumiałym, a nade wszystko szkodliwym dla interesów Polski i jej mieszkańców. W polityce funkcjonuje tzw. „dyscyplina partyjna”. W samorządzie trzeba mieć swoje, dobrze przemyślane zdanie, bronić go, a jak się człowiek myli, powiedzieć, przepraszam - popełniłem błąd. Ja świadomie podejmuję decyzje, świadomie głosuję „za” lub „przeciw” pewnym rozwiązaniom, nikt mnie nie instruuje, nie podpowiada, a rozliczają mnie z moich decyzji tylko mieszkańcy Powiatu. Rozliczają mnie codziennie, gdy mówią, że droga jest kiepskiej jakości lub, że nie można dostać się do specjalisty w Brzeskim Szpitalu. Taka powinna być filozofia sprawowania mandatu radnego, a nie bieganie po instrukcje do posła, lidera partii, wójta, burmistrza czy starosty. Jak mawiał wieszcz: „miej serce i patrzaj w serce”. 

- Dlatego zamiast zlist partyjnych konsekwentnie startuje Pan, z olbrzymim zresztą powodzeniem, z list Wspólnoty Samorządowej Powiatu Brzeskiego?

- Takie postępowanie wpisuje się w moją koncepcję funkcjonowania samorządu. Wspólnota Samorządowa to inicjatywa obywatelska, inicjatywa ludzi, którzy ponad podziałami partyjnymi pracują na rzecz naszych Małych Ojczyzn: gmin i powiatów. Wspólnota Samorządowa to także ludzie: doświadczeni samorządowcy, pasjonaci, osoby z wiedzą przydatną do działania w samorządzie. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów: zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym i gminnym. Przykładem, niemal ikoną, doskonałego samorządowca jest nasz nieformalny patron - śp. Pan Marek Nawara, Wójt Zielonek, Marszałek Małopolski. W pracy dla ludzi należy oddzielić to co ma służyć mieszkańcom Powiatu od tego co miałoby służyć popularności polityków i partii politycznych. Jeżeli ktoś ma ambicje polityczne, to samorząd jest doskonałym sprawdzianem skuteczności, wrażliwości i umiejętności słuchania ludzi. W działalności społecznej i samorządowej nie można czynić obietnic bez pokrycia i pozorować działań. Tu każde dobro, które wyświadczasz wraca do Ciebie podwójnie wzmocnione, ale każda niegodziwość raz na zawsze przekreśla twoją wiarygodność.
- Szpital w Brzesku, to po części pana zasługa … ? 

- Byłbym zarozumiały gdybym odpowiedział tak. Pewno jest tam ziarenko mojej pracy. Jednak jest to efekt wieloletniej przemyślanej pracy olbrzymiego zespołu specjalistów i lekarzy. Byłem Członkiem Społecznej Rady Szpitala Powiatowego w Brzesku. Na podkreślenie zasługuje nazwa „społeczna”, gdzie nikt nie otrzymuje diet, ani żadnego wynagrodzenia za pracę w tej radzie. Doprowadziłem do modernizacji i remontu Szpitala Brzeskiego. Obiekt, który jeszcze przed kilkoma laty straszył i cieszył się nie najlepszą opinią, dzisiaj jest jednym z najbardziej zadbanych w Małopolsce. Szpital Brzeski jako jeden z najnowocześniejszych spełnia standardy europejskie, a co najważniejsze osiąga dodatni wynik finansowy. Niezwykle istotny jest bezpłatny i szybki dostęp do badań specjalistycznych i profilaktycznych.

- Jak Pan ocenia kondycję powiatu brzeskiego? Trzeba coś zmienić?

- Musimy wspólnie z wójtami i burmistrzami powiatu zmienić się politykę społeczną i gospodarczą regionu. Starostwo Powiatowe musi być „urzędem z ludzką twarzą”. Znam kłopoty geodetów i projektantów związane z funkcjonowaniem Starostwa. To można w łatwy i prosty sposób rozwiązać. Potrzebna jest dobra wola, zrozumienie podstawowych reguł administracyjnych i reorganizacja urzędu. Pracownicy Starostwa to doskonale wykształcona kadra administracji publicznej, którą należy właściwie pokierować i zmotywować. Na czynności i decyzje administracyjne nie będzie się czekało miesiącami czy latami, to mogę zapewnić. Jest w regionie wiele dobrych przykładów właściwego funkcjonowania Starostw, można bądź skorzystać z ich doświadczeń, bądź, uwzględniając lokalna specyfikę, wypracować własne standardy. Powiat przyjazny mieszkańcowi to motto, które zawiśnie nad każdym urzędniczym biurkiem.

 

- Co Pan, by chciał powiedzieć mieszkańcom południa powiatu? 

W całej pracy społecznej najbardziej cenię sobie bezpośredni kontakt z mieszkańcami gminy czy powiatu. Wszystkie te spotkania dostarczają motywacji i mobilizacji do dalszych działań. Trzeba mieć w sobie dumę z dokonań poprzedników aby móc właściwie i godnie pełnić powierzone zadania. Występując publicznie poza granicami gminy czy powiatu można bez skrywanej skromności chwalić mieszkańców za pracowitość pomysłowość i skuteczność. Możemy śmiało, przy stosunkowo mniejszych możliwościach finansowych, równać się z najlepszymi w regionie. To efekt skuteczności działania i mądrości podejmowanych nierzadko trudnych decyzji. Najbardziej związany czuję się jednak z dziećmi i młodzieżą cenią ich pomysłowość i mądrość. Będąc Przewodniczącym Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej czy Gimnazjum z zachwytem obserwowałem ich możliwości. Jednocześnie zazdroszczę im szansy jaką otrzymali od Stwórcy. Wydaje się, że żadne pokolenie na przestrzeni dziejów Rzeczpospolitej nie otrzymało tak wielkich możliwości w realizacji marzeń i pragnień. Dlatego proszę Was nie zmarnujcie tej szansy. Najważniejszym celem dla Was jest kształcenie swoich możliwości zarówno intelektualnych jak i poza naukowych. Wierzę, że niedługo ze spokojem i pewni dobrego wyboru przekażemy Wam odpowiedzialność na losy Gmin i Powiatu.

(mir)

TADEUSZ  KANOWNIK
Ukończyłem Politechnikę Krakowską uzyskując tytułu magistra inżyniera budownictwa lądowego. Żona Agata Rościecha-Kanownik jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym sztuk pięknych, artystą malarzem  i wykładowcą na Krakowskiej Akademii.
Córka Kamila studiuje prawo na Uniwersytecie Jagielońskim. 10 letni syn Kajtek jest uczniem szkoły podstawowej i dobrze rokującym graczem tenisa stołowego.
Dalsze kształcenie kontynuowałem na studiach:  Architektury Politechniki Krakowskiej,
Konserwacji Zabytków Urbanistyki, Architektury i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,  Ekonomii i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  Szacowania Nieruchomości Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Politechniki  Krakowskiej Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej.
Ta wiedza oraz zdobyte doświadczenie pozwoliły mi pokonać kolejne szczeble rozwoju zawodowego zdobywające  uprawnienia branżowe w tym min.: w specjalności architektonicznej,  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności instalacyjno –inżynieryjnej, licencję w zakresie zarządzania nieruchomościami, dyplom Ministra Skarbu Państwa dla Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, uprawnienia w zakresie certyfikacji i świadectw energetycznych. Z racji pełnionych przeze mnie funkcji biorę czynny udział w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym i sportowym naszej gminy.
Bardzo dużo rozmawiam z mieszkańcami dzięki temu dobrze znam gminę, powiat i jej mieszkańców od przedszkolaka do seniora. Jestem jednym z Was, tu się urodziłem, tu zostałem i tu realizuję swoje osobiste i zawodowe przedsięwzięcia.

Całe swoje aktywne życie związałem z Czchowem i Powiatem Brzeskim co zostało dostrzeżone przez mieszkańców, którzy powierzali mi odpowiedzialne i zaszczytne obowiązki: Radnego  Powiatu Brzeskiego, Członka Społecznej Rady Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Przewodniczącego Rady Dzielnicy Czchów, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Brzeskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie, Przewodniczącego Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Czchowie. Od początku działam na rzecz ratowania zabytków i przywracania świetności obiektom dziedzictwa kulturowego. Jednym z pierwszych obiektów, który objęty został moim działaniem jest gotycka polichromia kościoła parafialnego w Czchowie. W 2006 roku prowadziłem prace  konserwatorsko – restauratorskie przy barokowym   krucyfiksie z  XVII wieku oraz nagrobku z przełomu XVI/XVII wieku  Magdaleny  z  Koczmerowskich  Wielogłowskiej. Prace te współfinansowane były min. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Marszałka Województwa Małopolskiego i wiele innych podmiotów i osoby prywatne. Ponadto brałem udział w pracach konserwatorskich diecezjalnego sanktuarium Świętych Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu z 1045 r. , a kolejnych  latach przygotowałem i prowadziłem prace rewitalizacyjne kościoła parafialnego w Domosławicach.  Z racji swojego doświadczenia zawodowego tworzę Gminne Komisje  Architektoniczno-Urbanistyczne w gminie Czchów, gminie Łososina Dolna i gminie Gródek nad Dunajcem. Od 2014 jestem Przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.  Spółka pod moim przewodnictwem w 2017 roku uzyskała 800 tys. złotych zysku co jest niespotykanym wynikiem dla tego typu spółek prawa handlowego. Prowadzone przez mnie od wielu lat działania w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie spraw wzmacniających lokalną tożsamość wpisaną w ciągłość wiary, godności wspólnotowej, oraz regionalnej i patriotycznej zostałem uhonorowany Medalem Biskupa Tarnowskiego "Dei Regno Servire". Za pracę zawodową przyznano mi  II nagrodą Prezydenta Stalowej Woli w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. Całość dorobku zawodowego została doceniona przez środowisko urbanistyczne powierzając mi, w 2018 roku, obowiązki Prezesa Zarządu Forum Gospodarki Przestrzennej Małopolskiego Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

(materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Brzeskiego)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr0602019

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .