Reklama
Gmina Dębno. Ambitne plany na nowy rok
WYDARZENIA - Dębno
wtorek, 21 stycznia 2020 15:28

Ponad trzynaście milionów złotych przeznaczyliśmy w ubiegłym roku na realizację  inwestycji. To jeden z wyższych wskaźników, nie tylko w powiecie brzeskim, ale i w całym regionie.  Wysokie tempo inwestycyjne przewidujemy także w 2020 roku. W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy bowiem na wydatki majątkowe aż 13 milionów złotych, ale ta kwota będzie zapewne znacznie wyższa, ponieważ w trakcie roku udaje się pozyskać nawet kilka dodatkowych milionów złotych – tłumaczy wójt Wiesław Kozłowski.


Miliony złotych pozyskanych zarówno z funduszy unijnych, jak i krajowych, liczne inwestycje, działania o charakterze społecznym oraz kulturalnym, a także otrzymane nagrody oraz wyróżniania jednoznacznie potwierdzają tezę, że gmina rozwija się bardzo dynamicznie. Naszym celem jest zrównoważony rozwój, dlatego inwestycje, w roku ubiegłym realizowane były we wszystkich sołectwach. Szczególny nacisk kładliśmy na rozwój infrastruktury drogowej, wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz placówek oświatowych.  Liczne sukcesy gminy w tym, jak i w poprzednich latach, są efektem doskonałej współpracy z radnymi. W myśl przyjętej z początkiem kadencji długofalowej strategii, staramy się realizować plany sukcesywnie, krok po kroku – wyjaśnia wójt Wiesław Kozłowski.

Hala jak marzenie
Bez wątpienia sztandarową realizacją tej kadencji samorządu jest budowa nowoczesnej hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. O potrzebie tej inwestycji mówiło się przez wiele lat. Teraz staje się ona faktem. W 2019 roku udało się pozyskać dodatkowe środki Finansowe z PFRON na dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstający obiekt odpowie na potrzeby wszystkich mieszkańców gminy Dębno. Będzie wykorzystywany do uprawiania różnych dyscyplin sportu, a ponadto pozwoli na organizowanie w nim imprez rozrywkowo-kulturalnych. To nie będzie obiekt na „wyrost”, to będzie obiekt na miarę XXI wieku.
W ubiegłym roku powstała konstrukcja hali oraz łącznika wraz z pokryciem dachowym, jak również biegi schodowe wewnątrz obiektu. Jesienią zamontowana została zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. Ekipa budowlana wykonała także ścianki działowe oraz podkłady pod posadzki na gruncie. Wykonane zostały również roboty zewnętrzne w obrębie dojazdu do hali i placu manewrowego dla ochotniczej straży pożarnej.
W tym roku zaplanowaliśmy prace przy wykonaniu instalacji: elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej, a także prace wykończeniowe - biały montaż, wyposażenie obiektu oraz ukształtowanie terenu wokół hali. Zakończenie budowy planujemy  na wrzesień/październik.

Milion na straże
Ubiegły rok był wyjątkowy dla strażaków – ochotników. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze trafiły do Jastwi i Łysej Góry, a quad do Niedźwiedzy. Jedenaście jednostek wzbogaciło się także o dodatkowy sprzęt strażacki, a remiza OSP w Sufczynie zyskała nowy wygląd. Wszystkie wyżej wymienione zadania mogły zostać zrealizowane dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych: z Funduszu Sprawiedliwości, Województwa Małopolskiego oraz z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tylko na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wydano w mijającym roku blisko milion złotych. Zmienił się również budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sufczynie. W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano ocieplenie budynku oraz izolacje fundamentów. Obiekt zyskał nową, estetyczną elewację i drzwi. Ekipa budowlana zmodernizowała także dach strażnicy. Ponadto zakres robót objął również teren przy budynku. Tutaj wykonany został podjazd do garażu oraz remont schodów wejściowych. Koszt modernizacji wyniósł niemal 280 tys. zł, z czego ponad 80 tys. złotych stanowiło dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Małopolskiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie– wylicza wójt Wiesław Kozłowski.

Modernizacja dróg
Wójt Wiesław Kozłowski przypomina, że w tamtym roku, dzięki pozyskaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe kompleksowej modernizacji zostały poddane drogi w Maszkienicach: „Podlesie” oraz „Od Krzyża”, a także droga Sufczyn Rajsko, tutaj w zakresie prac prócz nowej nawierzchni asfaltowej znalazła się także budowa chodnika. Całość prac modernizacyjnych na wszystkich wymienionych odcinkach wyniosła ponad milion sto złotych, z czego niemal 842 tys. zł stanowiło rządowe do dofinansowanie.
W 2019 roku remontom poddane zostały także drogi dojazdowe do pól. Nową nawierzchnię zyskały drogi: w Woli Dębińskiej „Koło Wróbla” oraz w Jaworsku: „Wilkówka Grabno”. Całkowity koszt realizacji zadnia wyniósł odpowiednio: drogi Koło Wróbla ponad 116 tys. zł, a drogi Wilkówka Grabno niemal 100 tys. zł. Inwestycja została wsparta kwotą w wysokości 121 tys. złotych z budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


Końcem roku już ze środków gminnych oraz sołeckich wyremontowaliśmy sześć odcinków dróg (trzy w Maszkienicach, jeden w Łoniowej oraz dwa w Niedźwiedzy). Zakres wykonanych przez drogowców robót objął wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych. Dbając o bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów przez cały ubiegły rok, wzdłuż drogi „Dębno przez Wieś” trwały intensywne prace przy budowie ścieżki rowerowej. Powyższa dwuletnia inwestycja jest realizowana w ramach projektu: Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” i  jest współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Inwestycja rozłożona na lata 2019 – 2020 zakłada powstanie niemal dwukilometrowego odcinka dla rowerzystów. Koszt realizacji inwestycji przekroczy 1,5 mln złotych, z czego ponad 800 tys. zł stanowi dotacja pozyskana ze środków unijnych – zapewnia Wiesław Kozłowski.

Oświata priorytetem
W najbliższym czasie ruszy nabór do Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Gmina Dębno w 2019 roku pozyskała na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie. Wartość całego realizowanego projektu pn. „Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy” to ponad 219 tysięcy złotych, z czego 202 tysiące złotych to kwota otrzymanego dofinansowania. Środki pozwolą m.in. na zwiększenie z 30 do 45 liczby miejsc dla dzieci, które chciałyby skorzystać z oferty placówki, umożliwią zakup sprzętu m.in. tablicy interaktywnej i 10 laptopów. Część środków wykorzystana zostanie w celu zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry, tj. logopedy, psychologa, a także pedagoga i wychowawcy. Ponadto dzięki dofinansowaniu, w okresie realizacji projektu zostaną zorganizowane dodatkowe lekcje z matematyki, informatyki, a także z języka angielskiego.

Projekt oświatowy „Kraina Malucha – rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Dębno” został pozytywnie oceniony w 2019 roku. Celem zadania jest poprawa jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy, poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, realizację oferty zajęć dodatkowych dla dzieci oraz dokształcenie kadry wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2020/2021 i obejmie swoim zakresem oddział przedszkolny w Woli Dębińskiej. W ramach zadania przewidujemy wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń przedszkola, celem utworzenia nowych  oddziałów, jak również zakup niezbędnego wyposażenia. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 724 tys. zł., a ponad 614 tys. zł. stanowić będzie dofinansowanie pozyskane w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Warto dodać, że w Gminie Dębno w ubiegłym roku, ponownie realizowany był projekt „Jeżdżę z głową”, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Otrzymana kwota wyniosła ponad 35 tysięcy złotych. Do udziału w programie zgłosiło się 235 uczniów szkół podstawowych, z 8 placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy. Zajęcia w ramach programu organizowane były w ośrodku narciarskim w Jastrzębi koło Ciężkowic, pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej posiadającej uprawnienia PZN lub MENiS oraz przygotowanie pedagogiczne. Uczniom udostępniany był niezbędny sprzęt narciarski. Uczestnicy spędzili na stoku po 20 godzin, co skutkowało zdobyciem i podniesieniem poziomu umiejętności jazdy na nartach. Inne programy profilaktyczne i zdrowotne realizowane w ubiegłym roku w gminie Dębno to:  „Spójrz inaczej” (program zapobiegania uzależnieniom i destrukcyjnym zachowaniom, dzieci z klas I-III), „Domowi detektywi”(kształtowanie przekonań na temat alkoholu, uczniowie w wieku 10-12 lat), „Przyjaciele Zippiego” (program promocji zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, klasy I-III), „Archipelag Skarbów” (program mający na celu przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom młodzieży) – podkreśla w rozmowie z naszą redakcją wójt Kozłowski.

Gmina seniorom
Na terenie gminy realizowany jest w trybie ciągłym również projekt: Małopolski e-Senior, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Szkolenia skierowane były do osób, które ukończyły 65 lat. W ramach zajęć już niemal 260 seniorów uczestniczyło w spotkaniach lekcyjnych oraz w spotkaniach animacyjnych, mających na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Tematyka zajęć obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące obsługi tabletu, korzystania z Internetu, podstaw obsługi edytora tekstu, czy tez arkusza kalkulacyjnego oraz wielu innych zagadnień przydatnych przy korzystaniu z technologii informacyjnych. Nadal trwa nabór do projektu. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy.
Prócz Małopolskiego e-Seniora współuczestniczymy także w realizacji programu Małopolski Tele – Anioł. Głównym jego celem jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich, w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. Wsparcie skierowane jest do 10  000 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr092020

bs2020a

arteon

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .