Reklama
Gmina Borzęcin. Dynamicznie w przyszłość
WYDARZENIA - Borzęcin
piątek, 25 września 2020 00:00

Budowa i przebudowa chodników i dróg, remont i rozbudowa obiektów komunalnych oraz  doposażenie szkół, obiektów kultury i jednostek OSP w nowoczesny sprzęt służący realizacji statutowych celów to zadania, których realizacja towarzyszyła samorządowi gminy Borzęcin w pierwszych dwóch latach kadencji 2018-2023. Gmina, która w opublikowanym w 2020 roku rankingu zamożności „Bogactwo samorządów” prowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” sklasyfikowana została na 4. miejscu w regionie tarnowskim, z dochodem w przeliczeniu na mieszkańca w wysokości 3493,75 złotych stawia na tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, generującej miejsca pracy i dochody samorządowej kasy. Priorytetem bieżącej kadencji jest budowa infrastruktury i uruchomienie Strefy Aktywności Gospodarczej na ponad 20-hektarowym terenie w Borzęcinie – Borku, na którym już inwestują pierwsi przedsiębiorcy. Samorząd nie zapomina również o tworzeniu warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego oferując w ciągłej sprzedaży działki budowlane na nowo powstających  osiedlach wydzielonych z gminnego zasobu komunalnego. Mowa o atrakcyjnie położonych działkach w Łękach, w Borzęcinie – Łazach oraz w centrum miejscowości Borzęcin, które chętnie znajdują nabywców wśród mieszkańców nie tylko gminy i powiatu, ale również województwa małopolskiego i Śląska.


Celem poprawy infrastruktury służącej mieszkańcom realizowanych jest szereg inwestycji komunalnych. Tylko w 2019 roku na rozwój przeznaczono w samorządowym budżecie co czwartą złotówkę. Większość z zadań, współfinansowana jest ze środków zewnętrznych pozyskanych, dzięki efektywnej pracy samorządu zarówno z funduszy krajowych, jak i europejskich. Aktywność samorządu i dynamiczny rozwój infrastruktury stawiają od wielu już lat gminę Borzęcin w gronie liderów rozwoju w regionie.

Najważniejsze inwestycje realizowane w latach 2018-2020
1. Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową 1430 K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin z drogą gminną Łazy – Rudy Rysie.
W ramach inwestycji wybudowano nowy ciąg komunikacyjny o długości 1556 metrów i szerokości pasa jezdni 6,5 metra, z poboczami o szerokości 2×1 metr przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu oraz ścieżkę rowerową o szerokości 2 metry wraz z obustronnymi opaskami 2 x 0,75 metra. Koszt robót budowlanych zamknął się kwotą 4 milionów 195 tysięcy złotych. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 miliony 113 tysięcy złotych.

2. Odbudowa drogi gminnej „Wał Lewy” w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
W ramach zrealizowanych prac wykonano zabezpieczenie przeciwpowodziowe drogi gminnej wraz ze stabilizacją górnej części wałów, realizowane w postaci bariery betonowej zintegrowanej z konstrukcją stabilizującą – palisady z pali DSM i ścianki monolitycznej z betonu wraz z systemem przestawnych aluminiowych ścian przeciwpowodziowych, odwodnienie drogi wraz z montażem klap zwrotnych, zjazdy do międzywala oraz nawierzchnię bitumiczną drogi wraz z mijankami. Koszt realizowanych prac zamknął się kwotą 2 milionów 398 tysięcy złotych. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dotację z budżetu państwa.
Wraz z wykonaniem tego zadania inwestycyjnego zakończono realizację projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości Borzęcin, który realizowano w czterech etapach. Budową zabezpieczenia przeciwpowodziowego objęto odcinki dróg „Wał Lewy” i „Wał Prawy” w Borzęcinie o łącznej długości 7210 metrów. Łączny koszt nakładów na kompleksową realizację projektu zamknął się kwotą 15,9 miliona złotych.

3. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.
W ramach realizacji zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20×40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Dotychczasową urazogenną nawierzchnię asfaltową istniejącego boiska do koszykówki i piłki ręcznej oraz ziemno-żwirową boiska do piłki nożnej zastąpiła bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa. Teren wokół został utwardzony, wykonane zostały piłkochwyty oraz zainstalowano ławki dla zawodników i widzów. Koszt zrealizowanych prac zamknął się kwotą ponad 530 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Boiska” w kwocie 195 tysięcy złotych.

4. Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie.
W ramach realizowanych w dwóch etapach prac wykonano przebudowę i rozbudowę instalacji gazowej wynikającą z wymiany istniejących kotłów na zestawy grzewcze - gazowa absorpcyjna pompa ciepła i kocioł gazowy zamontowane na zewnątrz budynku, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła (demontaż starych kotłów gazowych i montaż nowych urządzeń - zbiorniki buforowe, wymienniki ciepła wraz z wyposażeniem i armaturą), termomodernizację przegród budowlanych ścian i stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę pokrycia dachu i instalacji odgromowej, instalację fotowoltaiczną PV oraz wymianę oświetlenia na LED. Łączna wartość wykonanych robót  zamknęła się  kwotą 1 miliona 570 tysięcy złotych. Na realizację zadania gmina Borzęcin  pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości blisko 700 tysięcy złotych.

5. Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Prowadzone prace polegają na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową. W ramach przebudowy części istniejącej wybudowana zostanie zewnętrzna winda panoramiczna dla osób niepełnosprawnych, służąca m.in. interesantom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne wewnątrz budynku, na parterze wykonane zostanie zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. W zakresie estetyzacji centrum miejscowości rozebrany został budynek pustostanu w sąsiedztwie obiektu. W jego miejscu powstaje plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi przylegający do budynku. Koszt realizowanych prac zamyka się kwotą 2 milionów 246 tysięcy złotych. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 miliona 300 tysięcy złotych. Termin zakończenia prac, zgodnie z zawartą umową upływa 30 października br.

6. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Borzęcinie – Borku.
Zakres inwestycji obejmuje: prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu i przebudowę linii telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni i oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulic oraz słupów oświetleniowych LED, szafy sterującej i oświetlenia przejścia dla pieszych, dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek oraz 2 pylonów informacyjnych. Wartość robót według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 11 milionów 754 tysięcy złotych. Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.2. strefy aktywności gospodarczej – SPR w wysokości 7 milionów 919 tysięcy złotych. Aktualnie trwa procedura przetargowa. Podpisanie umowy z wykonawcą planuje się na dzień 30 września br.
Warto podkreślić, że wszystkie działki inwestycyjne w SAG Borzęcin znalazły już swoich nabywców, a 8 inwestorów przygotowuje się do budowy zakładów produkcyjno-logistyczno-usługowych. W Strefie zatrudnienie znajdzie kilkaset osób.

7. Modernizacja oraz doposażenie Domu Ludowego w Borzęcinie, siedziby Gminnego Ośrodka Kultury.
W ramach zadania zaplanowano m.in. remont dachu na budynku i modernizację sali widowiskowej, w tym: wymianę systemu klimatyzacji, renowację parkietu, przebudowę instalacji elektrycznej, adaptację akustyczną sali, malowanie i modernizację okna scenicznego, montaż systemu rolet okiennych oraz wydzielenie zaplecza. Modernizacji doczeka się też kuchnia i pomieszczenia pomocnicze, głównie poprzez zakup profesjonalnego sprzęt gastronomicznego i poprawiającego komunikację w pomieszczeniach kuchennych. Zaplanowano również remont głównych schodów wejściowych, prace przy nawierzchni placu zewnętrznego i nawierzchni rampy oraz wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego. Prace remontowe prowadzone będą także w sali narad zlokalizowanej na I piętrze budynku z remontem balkonu włącznie. Ponadto w ramach inwestycji zakupiono kamery monitoringu wyposażone w promienniki podczerwieni, które umożliwiają szczegółową rejestrację, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Kolejnym elementem jest zamówienie sprzętu elektronicznego potrzebnego w pracy instytucji w tym mobilnego systemu do streamingu i rejestracji wydarzeń z możliwością transmisji do internetu oraz wyposażenia technicznego sceny. Zadanie realizowane jest w ramach dwóch funduszy zewnętrznych: 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość obu projektów wg. kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 1 miliona 367 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ze środków PROW stanowi 707 tysięcy złotych. Aktualnie trwa procedura przetargowa. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w październiku br.

8. Renowacja cmentarzy wojennych w Borzęcinie i w Bielczy oraz Pomnika Poległych.
Do końca bieżącego roku wykonana zostanie kompleksowa renowacja cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 266 w Borzęcinie i 279 w Bielczy, na których spoczywa łącznie 127 żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Aktualnie trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy robót. Wartość planowanych prac według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 230 tysięcy złotych, w tym 190 tysięcy złotych to dotacja pozyskana przez gminę Borzęcin z Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W bieżącym roku wykonana zostanie również renowacja Pomnika Poległych w centrum Borzęcina. Na realizację zadania gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie w wysokości 45 tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Łączna wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 75 tysięcy złotych.  
Oprócz ww. inwestycji, w latach 2018-2020 samorząd gminy Borzęcin realizował zadania związane z: modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Bielczy, Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym, Łękach, Jagniówce, Przyborowie i Warysiu, budową dróg wewnętrznych w Borzęcinie, budową obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Borzęcin w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego”, oznakowaniem ścieżek rowerowych w ramach projektu „Zintegrowany produkt turystyczny subregionu tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza””, remontem i modernizacją obiektów oświatowych w Bielczy, Borzęcinie Dolnym, Borzęcinie Górnym, Łękach i Przyborowie, wyposażeniem Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, zakupem samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych, zakupem lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielcza, przebudową boiska sportowego w Bielczy, rozbudową oświetlenia ulicznego w gminie Borzęcin i doposażeniem jednostek OSP.
Realizowano również projekt związany z wymianą przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilania gazem i biomasą w gospodarstwach domowych oraz z wymianą niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe. W ramach pierwszego z projektów pn. „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” wymieniono 80 źródeł ciepła w gospodarstwach indywidualnych. Na ten cel  gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z RPO w kwocie 1 miliona 44 tysięcy złotych. W ramach drugiego z realizowanych projektów pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” trwa wymiana 50 źródeł ciepła. W tym zakresie gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z RPO w kwocie 439 tysięcy złotych.
Samorząd gminy Borzęcin partycypował również w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych w Bielczy, Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym i Przyborowie w wysokości 50 % kosztów inwestycji oraz w przebudowie dróg powiatowych: 1421K Zaborów-Bielcza w miejscowości Bielcza i 1431K w miejscowości Przyborów w wysokości 20 % wkładu własnego powiatu w realizację inwestycji. Łączna wartość nakładów w ramach pomocy finansowej dla powiatu brzeskiego zamknęła się kwotą 814 tysięcy złotych.

(pr)


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

pr092021

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .