Reklama
Zdalna szkoła w powiecie brzeskim
WYDARZENIA - Brzesko
piątek, 27 listopada 2020 18:33

Kiedy piszemy te słowa jest już wiadomym, że najwcześniej uczniowie wrócą do tradycyj- nego nauczania w szkołach dopiero po feriach zimowych. Ale to scenariusz, który w dobie „rozkręcającej się” pandemii, wydaje się być mało realny. 

Dlatego tyle serca i uwagi poświęcił powiat brzeski na to, by przygotować się do zdalnej pracy z młodzieżą. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie zmienia się z dnia na dzień. Dziś mierzymy się z drugą falą zakażeń, być może znacznie groźniejszą i bardziej ekspansywną niż pół roku temu. Aby ograniczyć do mi- nimum rozprzestrzenianie się wirusa, rząd zdecydował po- nownie wprowadzić zdalny sys- tem nauczania na wszystkich poziomach. Takie działania nie zaskoczyły edukacji ponadpod- stawowej w powiecie brzeskim. – Mieliśmy sporo czasu, aby przygotować się do rozpoczę- cia roku szkolnego w dobie koronawirusa. Jesienna fala

zachorowań była niestety do przewidzenia, dlatego zbiera- liśmy siły, fundusze i środki w okresie letnim, aby jak naj- lepiej doposażyć nasze szkoły ponadpodstawowe oraz przy- gotować nauczycieli i uczniów do efektywnego nauczania w trybie zdalnym. Powiat Brzeski skupił się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej ilości sprzętu do nauki oraz komunikacji zdalnej, a także na wdrożeniu profesjonalnych oprogramowań umożliwiają- cych prowadzenie zajęć na od- ległość. Nowoczesne zaplecze techniczne oraz skuteczna ko- ordynacja harmonogramu lek- cji to podstawowe komponenty efektywnej zdalnej edukacji – zapewnia starosta brzeski An- drzej Potępa.

Korzystając z wszystkich możliwych funduszy krajowych i europejskich, Powiat Brzeski zakupił na ten moment ponad 100 laptopów, kolejne są w drodze przetargu lub oczekują na jego rozstrzygnięcie. – Mło- dzież jest wyposażona, szkoły mają licencje na platformy do wideokonferencji i od lat u nas działa dziennik elektroniczny. Nauka zdalna w naszych szko-

łach jest bardzo dobrze zorgani- zowana – tak sytuację w powia- towej oświacie ocenia starosta brzeski Andrzej Potępa. Doce- lowo do szkół średnich powia- tu brzeskiego trafi dokładnie 198 laptopów, a stamtąd do uczniów.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego sięgnął po środki finansowe z kilku różnych źró- deł. Jak do tej pory Powiat w pełni zrealizował zakup sprzętu w ramach projektów „Fachowcy w swojej branży” oraz „Zdal- na szkoła”. Kolejne zestawy są już w drodze – skorzystano nie tylko z rządowego programu edukacyjnego „Aktywna tabli- ca”, ale także projektu unijnego „Modernizacja kształcenia za- wodowego” oraz pakietu edu- kacyjnego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W sumie Po- wiat Brzeski pozyskał niemal 700 tys. złotych, przy wkładzie własnym stanowiącym niecałe 10 procent. Warto dodać, że po zakończeniu pandemii i powro- cie do tradycyjnych form nauki, laptopy wrócą do szkół. Pozwoli to na stworzenie od 8 do 10 no- woczesnych pracowni informa- tyczno-komputerowych.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

fbprofil

pr122020

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .