Reklama
Dąbrowa Tarnowska. Dwa lata drugiej kadencji
WYDARZENIA - Region Dąbrowski
piątek, 16 października 2020 18:55

Mija dwa lata od wyborów samorządowych 2018 roku, w których kolejny raz zostałem obdarzony zaufaniem mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej pozostając na stanowisku burmistrza na kadencję samorządową 2018-2023. Uważam, że dobra komunikacja 
z mieszkańcami, rozumienie ich dążeń i oczekiwań oraz słuchanie ich propozycji to właściwa i sprawdzona strategia współpracy w środowisku lokalnym. Pragnę ją kontynuować. Ważne jest także rzetelne przekazywanie informacji za pomocą strony internetowej i publikacji samorządowych przygotowanych w bardziej tradycyjnych formach. Moja druga kadencja rozpoczęła się od finalizacji prac remontowych w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury w ramach zadania realizowanego w Programie Operacyjnym „Infrastruktura domów kultury” na 2018 r. W toku prac wykonano drenaż wokół budynku, również wykonano izolację poziomą i pionową, poprawiono estetykę wokół budowli, odbudowując chodnik i poprawiając najbliższe otoczenie. Prace te usunęły skutki zalewania budynku przez powodzie od kilkunastu lat. Kolejnym, ważnym etapem prac była rewitalizacja piwnic, poprawa funkcjonalności holu oraz gruntowny remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i rozdzielni obsługującej pierwsze piętro. Przeprowadzono remont klatki schodowej, a także pomieszczeń biurowych i toalet. Remont od podstaw przeszła scena kina wraz z zapleczem. Zadania te zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Lokalnej Grupy Działania PROWENT oraz ze środków własnych naszej gminy. W sumie wydatkowano kwotę prawie 700 tysięcy zł.


Obecna kadencja, podobnie jak poprzednia zakłada ambitne plany poprawy infrastruktury drogowej, tak w mieście jak i w sołectwach. Przed kilkoma tygodniami odbyło się uroczyste długo oczekiwane otwarcie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej z udziałem Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Inwestycja ta, zauważalnie zmniejszyła natężenie ruchu drogowego w centrum miasta. Obecnie, roboty drogowe prowadzone przy ul. Czernia są już w fazie końcowej. Jest to największa w ostatnich dwóch latach inwestycja drogowa naszej gminy, która usprawni połączenie komunikacji między tą rozwijającą się częścią Dąbrowy Tarnowskiej i centrum miasta. Przeprowadzono już prace elektryczne i wodno-kanalizacyjne i prace przy przekładce sieci gazowej. Droga jest już oświetlona, posiada kanalizację opadową, a także nawierzchnię i chodniki. Zadanie realizowane od podstaw jest współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania sięgająca niemal 1.5 miliona zł. stanowi 50 % inwestycji, której koszt całkowity wynosi prawie 3 miliony zł. Zakończenie prac planowane jest w październiku  2020 r.


Trwają również prace przy przebudowie dwóch dróg gminnych na osiedlu “domków jednorodzinnych” w centralnej części Dąbrowy Tarnowskiej. Remont dotyczy części ulicy Batalionów Chłopskich i ulicy Popiełuszki. Prace rozpoczęły się w sierpniu i prowadzone będą do końca listopada. Zakres każdego zadania obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe jezdni i chodnika, wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, wykonanie chodników i zjazdów do posesji oraz przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostaną także prace remontowe i modernizacyjne przy kanalizacji opadowej i ogólnospławnej. Wprowadzone zostanie właściwe oznakowanie. Łączny koszt inwestycji poprawiającej stan obu ulic to prawie 2 miliony zł. Wykonawcą zadania jest PDM Dębica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA i jest ono w 70 % finansowane z budżetu państwa. Na obszarach wiejskich w miejscowościach Nieczajna Dolna, Brnik i Gruszów Wielki dobudowano w ostatnim czasie chodniki przy drogach gminnych. W wielu miejscowościach wiejskich zbudowano drogi transportu rolnego przy dofinansowaniu Województwa Małopolskiego. W tym roku drogi te powstały Brniku, Lipinach i Sutkowie, a w latach wcześniejszych w Gruszowie Wielkim, Nieczajnie Dolnej, Żelazówce i Smęgorzowie. Ułatwiają one dojazd rolnikom do pól, także poprzez tereny zalesione są najczęściej wykonywane w wersji z nakładką asfaltową .  Dla zwiększania atrakcyjności sołectw naszej gminy powstanie w Morzychnie Centrum Kulturalno-Społeczne, przy którym już trwają prace budowlane. W pierwszej połowie czerwca 2020 r. zawarto umowę na wykonanie zadania pn. „Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno – Społecznego w Morzychnie”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowlanym Nowak Stanisław z Dąbrowy Tarnowskiej. W celu realizacji zadania Gmina Dąbrowa Tarnowska wykorzysta bardzo preferencyjną, niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości niemal 1.3 mln zł w ramach projektu: „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3. Kwota ta pokryje całkowity koszt robót, które zostaną zakończone do 26 lutego 2021 r.

Gmina Dąbrowa Tarnowska podejmuje działania proekologiczne m.in. poprzez udział w pt. Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego. Wartość Projektu to prawie 70 000 000,00 zł, co zakłada 3 803 instalacji OZE (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły paletowe, pompy ciepła), które w wymierny sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie, a dodatkowo przyniosą korzyści finansowe dla ich właścicieli – zarówno dla mieszkańców jak і samych gmin. Dąbrowa Tarnowska jest jednym z 41 partnerów projektu. Instalacje zamontowano na budynkach użyteczności publicznej, naszych szkołach, również będą montowane na budynkach indywidualnych gospodarstwach, których właściciele w poprzednich latach zgłosili chęć posiadania tych mini elektrowni. Dofinansowanie sięga w tym przypadku ponad 60% zadania.

W samym Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej również zastosowano nowoczesną technologię odzyskiwania energii poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. W ostatnim czasie dostosowano także obiekt do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż windy. Przeprowadzono także remont toalet, dla pracowników i dla petentów.
Od grudnia 2019 r. w  naszej gminie, funkcjonowanie w nowej odsłonie rozpoczęły Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Oba punkty, znajdujące się na terenie naszej gminy, zostały zmodernizowane i na nowo wyposażone, dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich pn.: „Przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa Tarnowska”. Łączny koszt realizacji projektu wyniósł ok. półtora miliona  zł z czego dofinansowanie wyniosło 981 000zł, na co przede wszystkim składają się prace budowlano – montażowe w obu lokalizacjach tj. w Szarwarku i w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jagiellońskiej. Realizacja tego zadania pozwala mieszkańcom gminy na oddawanie tych odpadów, które znajdują się poza systemem segregacji w komfortowych warunkach, gwarantujących ich prawidłowe przechowywanie oraz utylizację/recykling. Spore nakłady budżetu gminy dotyczą oświaty, a inwestycje poprawiające infrastrukturę szkolną są warte uwagi. Niedawno dąbrowskie Przedszkole Nr 2 zyskało windę stając się miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. W sierpniu zakończone zostały prace budowlane w ramach zadania pn: „Budowa sali dydaktycznej wraz z holem wejściowym przy budynku Publicznego Przedszkola w Nieczajnie Górnej”. Prace prowadziła firma  Usługi Remontowo – Budowlane „FAS-BUD” z Żelazówki. Pełen zakres robót obejmował budowę jednokondygnacyjnego budynku, z dachem dwuspadowym. Wykonano przyłącza i instalacje; elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową. Działkę wyposażono w podjazdy i dojścia w tym dla niepełnosprawnych. Powstały także  miejsca postojowe. Nie jest to jedyna inwestycja poprawiająca stan infrastruktury szkolnej w Nieczajnie Górnej. Obecnie trwają prace dostosowujące budynek szkolny do potrzeb osób niepełnosprawnych.  W życiu społeczno-kulturalnym naszej gminy ważną role odgrywają organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. W 2019 roku ich aktywność była bardzo zauważalna, przynosząca uznanie w województwie i w kraju. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów już po raz siódmy zorganizowało Święto Ziemniaka, a smęgorzowska zupa „rzodkie ziemnioki” nie tylko podbiła serca i podniebienia Małopolan, ale także została wpisana na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii „Gotowe dania i potrawy”. Już wcześniej w naszej gminie powstało kilka kół gospodyń wiejskich, m. in. w Gruszowie Wielkim, Morzychnie i Nieczajnie Górnej. Aktywność kulturalno-społeczną wykazywały w ubiegłym roku także jednostki OSP Gruszowie Wielkim i Żelazówce, które organizowały imprezy plenerowe. W Gruszowie Wielkim było to spotkanie z lokalnym folklorem w ramach projektu „Poza utartym szlakiem”, na który pozyskano środki w ramach konkursu „Małopolska Gościnna”. W Żelazówce w lipcu 2019 r. odbył się festyn o tematyce bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pierwszej pomocy, dofinansowany ze środków województwa małopolskiego. Wszystkim angażującym się w podobne działania na rzecz lokalnej wspólnoty serdecznie dziękuję i mam nadzieję na kolejne sukcesy lokalnych stowarzyszeń i organizacji.  W tym roku aktywność organizacji pozarządowych miała inny charakter w związku z epidemią koronawirusa. W marcu tego roku zmienił się tryb życia, co lokalnie i globalnie odczuliśmy wszyscy. Wówczas działalność miejscowych stowarzyszeń została dostosowana do sytuacji. Warto wspomnieć, że stowarzyszenia kobiece z naszej gminy szyły maseczki, a mieszkańcy angażowali się w zbiórkę środków finansowych dla szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Nasz samorząd dokonał umorzenia płatności podatku, który szpital płaci gminie, co pozwoliło dyrekcji szpitala na zakup urządzeń ratujących życie. Wiele z zaplanowanych imprez gminnych przeniesionych zostało na inne terminy, a zamiast nich po zniesieniu części obostrzeń lokalnie odbywały się dużo mniejsze wydarzenia społecznościowe takie jak dożynki sołeckie w Brniku, czy wrześniowy piknik rodzinny w Smęgorzowie. Warto także wspomnieć o uroczystości patriotycznej w Brniku związanej z odsłonięciem odnowionego pomnika upamiętniającego poległych i pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, w tym Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Maciej Korkuć. Renowacja pomnika przeprowadzona została pod koniec 2019 roku w ramach programu „Małopolska Pamięta”. Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała na ten cel 8500 zł dofinansowania, co stanowiło nieco ponad połowę kosztów całego zadania. Zadanie wykonała Firma ZRB Stanisława Nowaka, a odnowioną tablicę pamiątkową wykonał Zakład Kamieniarski „Skała” Bogdana Prażucha. Wcześniejszej nastąpiła kwerenda faktograficzna losów upamiętnionych osób przez krakowski Oddział IPN. Dzięki przychylności Instytutu Pamięci Narodowej nową tablicę zdobi odlew orła państwowego, wykonany z brązu.

Nadal żyjemy w rzeczywistości epidemii i powoli uczymy się w niej funkcjonować. Nie wiemy kto może przenosić wirusa bezobjawowo, nie ma też osób, które byłyby całkowicie odporne. Każdy z nas może zachorować i nikt nie wie, jak będzie przebiegała choroba w jego przypadku. Dlatego moje wcześniejsze apele do Was Drodzy Mieszkańcy zalecające zachowanie bezpiecznych odległości podczas kontaktów międzyludzkich, noszenie maseczek, częste mycie rąk i dbanie o higienę pozostają aktualne. Zasada DDM – dezynfekcja, dystans, maseczka jest ważnym środkiem zapobiegawczym w walce z epidemią. Dziękuję wszystkim Lekarzom, Służbom oraz Mieszkańcom za dotychczasowy trud, zaangażowanie i dyscyplinę w zakresie przeciwdziałania i walki z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem COVID-19.  Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za inne osoby. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, żeby nie być ogniwem w rozprzestrzenianiu się tej epidemii. Osoby objęte kwarantanną proszone są o bezwzględne jej przestrzeganie dla dobra siebie i innych osób z otoczenia. Pamiętajmy o rzetelnym informowaniu służb medycznych, korzystajmy z porad telefonicznych celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu. Przestrzegajmy zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i śledźmy komunikaty w mediach oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej www.dabrowatar.pl oraz na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny  www.mopsiwr.pl. Pomimo trwającej epidemii warto z optymizmem spoglądać w przyszłość. Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska nie rezygnuje z długofalowych planów, które zostały chwilowo zakłócone przez pandemię. Wszystkie większe inwestycje i przedsięwzięcia realizowane są terminowo. Instytucje publiczne i jednostki gminne, pomimo zastosowanego reżimu sanitarnego i środków ostrożności działają sprawnie i bez przestojów.


Krzysztof Kaczmarski


Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

052021

pr052021s

tymeksiepomaga

oferta-edu

 

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .