Reklama
Wicemarszałek i poseł w Borzęcinie
WYDARZENIA - Borzęcin
sobota, 13 marca 2021 12:31

L1080399Ponad 3.5 miliona złotych nadwyżki budżetowej miała w tym roku gmina Borzęcin. – W 2020 roku, kiedy świat został sparaliżowany pandemią koronawirusa, ostrożnie, podobnie jak inne gminy w Polsce, podeszliśmy do kwestii wydatków. Baliśmy się o wpływy z podatku PIT, ale także o wpływy z podatków i opłat lokalnych. W sukurs samorządom przyszedł nasz rząd, który przekazał nam środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - mówił podczas spotkania w rozbudowanym i zmodernizowanym budynku OSP w Borzęcinie, wójt Janusz Kwaśniak. Włodarz gminy prezentował osiągnięcia samorządu wicemarszałkowi Małopolski Tomaszowi Urynowiczowi oraz posłowi Stanisławowi Bukowcowi. Obaj z podziwem wyrażali się o sukcesach tutejszego samorządu. Gratulowali wójtowi Januszowi Kwaśniakowi, ale także radnym na czele z przewodniczącym Czesławem Małkiem. – Gmina Borzęcin jest doskonałym przykładem samorządu, który sporo inwestuje, wykorzystując środki krajowe i unijne. Wiedziałem, że sporo się tutaj dzieje, ale nie sądziłem, że aż tak wiele – mówił poseł Stanisław Bukowiec. Podobnego zdania był wicemarszałek Tomasz Urynowicz. – Cóż tutaj komentować. Fakty mówią same za siebie. Ze swojej strony deklaruję wsparcie i pomoc – mówił wicemarszałek Tomasz. Urynowicz.

Budynek w Borzęcinie Górnym

L1080403Niedawno zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 5123”. Roboty rozpoczęto w maju 2019r. a zakończono w październiku 2020r. W ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego budynku Borzęcin 564 (były sklep) oraz rozbudowę i przebudowę istniejącego obiektu remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z  wewnętrznymi instalacjami, która polegała na wydłużeniu istniejącego budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, a na poddaszu salę szkoleniową. Przebudowywana część istniejąca zyskała zewnętrzny podnośnik panoramiczny dla osób niepełnosprawnych. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Na parterze wykonano zaplecze sanitarne dla potrzeb OSP, a na piętrze i poddaszu nowe węzły sanitarne. Na miejscu rozebranego budynku handlowego powstał plac z małą architekturą, zielenią i miejscami parkingowymi wpisując się tym samym w  zamierzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Borzęcin Górny Centrum. Przebudowa części istniejącej polegała na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika panoramicznego dla osób niepełnosprawnych, wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w  powiązaniu z  projektowanym podnośnikiem oraz wykonaniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Koszt inwestycji (bez wyposażenia) zamknął się kwotą 2 milionów 367 tysięcy 163 złotych. Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dotację w  ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w  kwocie 1 milion 126 tysięcy 342 złotych. Dotacja z  budżetu państwa wyniosła 173 tysiące 283 złote. Ponadto projekt uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w  kwocie 606 tysięcy 522 złotych. Wkład własny gminy do realizacji zadania wyniósł 461 tysięcy 16 złotych.

Strefa Aktywności Gospodarczej

L1080396Pod koniec września 2020 roku w  wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Borzęcin podpisała umowę na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w  Borzęcinie-Borku. Przedmiotem zamówienia realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR jest zaprojektowanie i  wykonanie inwestycji polegającej na budowie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze objętym SAG. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z siedzibą w Dębicy. Koszt realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową, zamyka się kwotą 4 miliony 902 tysiące 547 złotych brutto, a  termin jego wykonania upływa 31 maja 2022 roku. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu i przebudowę linii telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do działek, budowę pompowni i  oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulic oraz słupów oświetleniowych LED, szafy sterującej i oświetlenia przejścia dla pieszych, dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek oraz 2 pylonów informacyjnych. - To priorytetowa inwestycja dla samorządu gminy Borzęcin w bieżącej kadencji. Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej stworzy warunki do realizacji inwestycji związanych z budową zakładów produkcyjno – usługowych przez zainteresowanych przedsiębiorców. W konsekwencji tych działań powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, a budżet gminy Borzęcin zyska dodatkowe dochody z  tytułu podatków lokalnych oraz udziału w  podatku dochodowym od osób fizycznych i  prawnych – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. Warto dodać, że wszystkie działki inwestycyjne w  SAG Borzęcin znalazły już swoich nabywców, a 8 przedsiębiorców przygotowuje się do realizacji swoich inwestycji.

 

OSP Borzęcin Dolny

Gmina Borzęcin pozyskała dotację w  kwocie 2 miliony 128 tysięcy 500 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i  nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, przy udziale funduszy europejskich. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowana zostanie kolejna inwestycja w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej, w wyniku której społeczność lokalna zyska wielofunkcyjny obiekt służący zarówno potrzebom OSP, jak również celom społeczno-kulturalnym. Łączny koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 4 miliony 141 tysięcy 508 złotych. Nowy obiekt zostanie oddany do użytkowania wiosną 2023 roku. - To inwestycja niezwykle ważna dla samorządu i mieszkańców Borzęcina Dolnego. Dzięki jej realizacji strażacy OSP zyskają nowoczesną bazę lokalową, która stworzy warunki dla dalszego rozwoju prężnie działającej w tej miejscowości jednostki. Ponadto w budynku wydzielone zostaną pomieszczenia dla nowej świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury, a zaprojektowana wielofunkcyjna sala umożliwi realizację pozostałych celów społecznych, takich jak zebrania, okolicznościowe akademie i  spotkania – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dofinansowanie na łączną kwotę 101,5 mln złotych otrzymało 41 zadań inwestycyjnych z terenu województwa. To przedsięwzięcia, na które gminy niejednokrotnie czekały latami. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia mieszkańców, bowiem ich małe ojczyzny wypięknieją, a lokalna społeczność zyska przyjazne miejsca spotkań, aktywizacji czy rekreacji. - Realizacja pakietu rozwoju nie byłaby możliwa gdyby nie środki pochodzące z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nasze starania i konkretne działania związane m.in. z przeniesieniem oszczędności i dokonaniem aktualizacji RPO pozwoliły zwiększyć alokację we wcześniejszym konkursie związanym z odnową obszarów wiejskich. Tym samym jesteśmy w  stanie dofinansować projekty z listy rezerwowej konkursu – mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego. – Dziś, kiedy wszyscy zmagamy się ze skutkami pandemii, wsparcie, które kieruje samorząd Małopolski do konkretnych gmin jest niezwykle ważną i  realną pomocą – dodaje. Projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” zakłada przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku istniejącej remizy, dzięki czemu zwiększy się jego powierzchnia użytkowa z istniejących 298 m2 do 780 m2 , a więc blisko trzykrotnie. W wyniku realizacji zadania powstaną 2 garaże na samochody bojowe wraz z  zapleczem socjalno-technicznym dla OSP, świetlica Ośrodka Kultury z wyjściem na ogród, w którym zlokalizowana będzie część rekreacyjno-wypoczynkowa oraz sala wielofunkcyjna wraz z  zapleczem kuchennym i sanitarnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a teren uzyska nowe zagospodarowanie w postaci małej architektury i zieleni wraz z ogrodzeniem. Realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości przez OSP i przekazaniu działki wraz z budynkiem na rzecz gminy

Dom Ludowy w remoncie

L1080412Trwają prace budowlane związane z remontem budynku Domu Ludowego, siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. Zadanie jest częścią projektu realizowanego z budżetu gminy Borzęcin przy wsparciu dwóch programów unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Roboty wykona Zakład Remontowo-Budowlany Budolex - Stanisław Oleksy z siedzibą w Ujanowicach. Wartość umowna zaplanowanych robót zamyka się kwotą 1 139 913,24 zł brutto, przy czym wsparcie ze środków Unii Europejskiej stanowi 600 247 zł, a wkład własny budżetu gminy Borzęcin 539 666,24 zł. Termin realizacji zadania to marzec 2021 roku. – Ofertę, jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymagania, wybrano spośród czterech, jakie wpłynęły w drugim już postępowaniu, przeprowadzonym w tym zakresie – informuje Piotr Kania, dyrektor GOK w Borzęcinie. – Pierwszy przetarg, ogłoszony jeszcze w lipcu musieliśmy unieważnić, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką przeznaczono w budżecie na sfinansowanie zamówienia. Dom Ludowy w Borzęcinie to jeden z najczęściej używanych obiektów przez mieszkańców gminy. Mieści się tu siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Odbywają się w nim nie tylko imprezy organizowane przez GOK, bibliotekę, przedszkole czy szkołę, ale też np. spotkania okolicznościowe seniorów, próby ZPiT „Borzęcanie”, zebrania i szkolenia, sesje rady gminy czy imprezy prywatne mieszkańców. Lista zadań remontowych przewidzianych do wykonania jest długa. Najpilniejszy jest remont dachu, który w kilku miejscach przecieka. Ponadto, w obrębie sali imprez zaplanowano m.in.: wymianę systemu klimatyzacji, gruntownej renowacji poddany zostanie parkiet, przebudowana instalacja elektryczna. Zadanie przewiduje również adaptację akustyczną sali imprez, malowanie, modernizację okna scenicznego, systemu rolet okiennych oraz wydzielenie zaplecza. Zaplanowano także remont głównych schodów wejściowych, prace przy nawierzchni placu zewnętrznego i nawierzchni rampy oraz wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego. Remontu doczeka się także sala zlokalizowana na I piętrze budynku z balkonem włącznie. Zakupiony zostanie ponadto mobilny system do streamingu i rejestracji wydarzeń z możliwością transmisji do Internetu. Do tej pory w ramach wspomnianych projektów udało się doposażyć GOK w system monitoringu z promiennikami podczerwieni oraz sprzęt elektroniczny potrzebny w pracy instytucji (serwer plików, komputery, drukarki, sprzęt fotograficzny). – Ponadto w grudniu odbierzemy zamówione już 8 kompletów strojów ludowych dziewczęcych i 8 chłopięcych oraz buty dla młodszej grupy ZPIT „Borzęcanie”. Na początku 2021 roku w ramach odrębnego postępowania przetargowego modernizacji doczeka się też kuchnia i pomieszczenia pomocnicze, głównie poprzez zakup profesjonalnego sprzętu gastronomicznego i poprawiającego komunikację. W planach jest również zakup mobilnego wyposażenia scenicznego – oświetlenia, nagłośnienia. Mamy tylko nadzieję, że Covid-19 trochę „odpuści” i pozwoli nam po wszystkich remontach wrócić do realizacji zadań z zakresu szeroko pojętej kultury – mówi Piotr Kania. Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie z budżetu gminy, przy wsparciu środków pochodzących z dwóch źródeł zewnętrznych, tj.: działania 7.4.1.1 „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowanego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenie „Kwartet Na Przedgórzu”. Łączna wartość obu projektów to kwota 1 367 146,32 zł. (h

 

Będą mieszkania

Wójt Janusz Kwaśniak mówił także o planach budowy tanich mieszkań w Łękach. Przypomniał, że niedawno włodarze 13 samorządów z regionu podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Dokument parafowano w obecności Jarosława Gowina – Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Anny Korneckiej – Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca. Na jego mocy, powołana w ten sposób spółka (SIM) dzięki wsparciu finansowemu z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Zasobu Nieruchomości wybuduje w 13 gminach łącznie blisko 900 mieszkań, dostępnych na preferencyjnych warunkach, przede wszystkim dla ludzi młodych. Oprócz gminy Borzęcin zainteresowanie inicjatywą wyraziło: miasto Bochnia, Proszowice, Dąbrowa Tarnowska, Tuchów, Ryglice, Zakliczyn, Gnojnik, Trzciana, Jodłowa, Korzenna, Stary Sącza i Wierzchosławice. Jak zapowiada wójt Borzęcina Janusz Kwaśniak, w gminie Borzęcin inwestycja realizowana będzie na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy, zlokalizowanych w miejscowości Łęki.Poseł Bukowiec mówił, że mieszkania powstają, ale głównie w dużych miastach i najczęściej są to przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym. Brakuje ich zwłaszcza dla młodych rodzin, ludzi pracujących, wychowujących dzieci, których stać na opłacenie czynszu, ale już nie stać na kredyt mieszkaniowy. W Polsce około 45 proc. Polaków od 25. do 34. roku życia ciągle mieszka z rodzicami. Brak mieszkań jest podstawową przyczyną kryzysu demograficznego.


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

052021

pr052021s

tymeksiepomaga

oferta-edu

 

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .