Reklama
Rozmowa z Tomaszem Stelmachem, etatowym członkiem Zarządu Powiatu Tarnowskiego
WYDARZENIA - Region Tarnowski
środa, 26 maja 2021 06:36

Ośmioklasiści decydują teraz o swojej przyszłości. Wybór szkoły to najważniejsza de- cyzja w ich dotychczasowym życiu.

Najważniejsza i bardzo trudna. Dlatego wymaga przemyślenia, konsultacji ze starszym rodzeń- stwem, rodzicami czy dorad- cami zawodowymi, ale także znalezienia sobie odpowiedzi; co chce robić za kilka czy kil- kanaście lat. Przygotowując to wydawnictwo, przekazując ośmioklasistom chcemy zapre- zentować szkoły ponadpod- stawowe, dla których organem prowadzącym jest samorząd Powiatu Tarnowskiego. Poka- zać nasz potencjał, kierunki kształcenia, ale także zapre- zentować szkoły od „kuchni”, od wewnątrz. Nie mam cienia wątpliwości, że wybór którejś z naszych szkół to wybór trafny, wybór najlepszy i inwestycja w siebie.

A gdzie dowody, że tak jest?

Można je mnożyć. Bodaj naj- ważniejszy to dobry wskaźnik zdawalności matur oraz wysoki odsetek tych, którzy zdają eg- zaminy zawodowe. Powiat Tar- nowski, jako jeden z pierwszych w Małopolsce, „śledził” także przyszłe losy naszych uczniów. Wielu absolwentów naszych placówek to później absolwen- ci studiów zarówno technicz- nych, jak i humanistycznych. Klasy licealne mają świetnie wyposażone pracownie tema- tyczne, odpowiednie zaplecze sportowe z boiskami i pełnowy- miarowymi halami sportowy- mi. Licea proponują niezwykle ciekawe profile kształcenia, które precyzyjnie przygotowują uczniów do dalszej edukacji w wyższych uczelniach. Każdy, kto marzy, aby zostać nauczy- cielem, dziennikarzem, inży- nierem, informatykiem czy też logistykiem, zawodowym żoł- nierzem czy funkcjonariuszem policji, znajdzie tu odpowiednio sprofilowaną klasę. W naszych szkołach bardzo duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych. Dodatkowo uczniowie bardzo często wyjeżdżają za granicę, ponieważ szkoły re- alizują kilka projektów eduka- cyjnych w ramach praktycznej nauki języków obcych oraz wy- miany naukowej i kulturalnej.

 

Nauka, nauką a po nauce...

Nasze szkoły tworzą nie- zwykle przyjazny klimat dla uzdolnionej młodzieży dbająco rozwój indywidualnych ta- lentów i zdolności. Te działania są wsparte dzięki funduszom unijnym. Oczywiście jest cały pakiet zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, możliwość realizacji swoich pasji. Atutem naszych szkół jet także fakt, że są blisko... ma to ogromne zna- czenie w czasach, kiedy trans- port publiczny podupadł.

Oferta dla licealistów mnie przekonuje, a technika? Zainteresowanych szkołami o profilu technicznym zapraszam do jednego z kilku techników lub szkół branżowych z bar- dzo szeroką ofertą kierunków kształcenia. Potwierdza to również bardzo wysoka zda- walność egzaminów zawodo- wych, ilość absolwentów, któ- rzy dostają się na uczelnie oraz bardzo wysoki procent tych, którzy po ukończeniu szkoły otrzymują ciekawe i dobrze płatne oferty pracy. Dotyczy to w szczególności przykłado- wo informatyków i logistyków. Mamy doskonale wyposażone pracownie, odpowiednie zaple- cze dlatego nie tylko kształcimy na najwyższym poziomie, ale także kształcimy nowocześnie. Nowocześnie czyli jak?

Wykorzystując nie tylko naj- nowocześniejszy, dostępny na rynku sprzęt, ale także opiera- jąc się na nowinkach edukacyj- nych jakimi są zajęcia online we współpracy ze szkołami wyższymi w ramach Małopol- skiej Chmury Edukacyjnej. Mamy odnowione pracownie kształcenia zawodowego z no- wym aktualnie używanym na rynku pracy sprzętem. Nasi nauczyciele podnoszą kwalifi- kacje, wielu z nich ukończyło nawet po kilka kierunków stu- diów. To, oprócz bazy dydak- tyczno – sportowej, jest naszym wielkim atutem.

 

 

Nowocześnie, ale czy z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy?
I w tym przypadku Pana za- skoczę. Powiat Tarnowski był jednym z prekursorów działań związanych z monitorowaniem rynku pracy. Śledzimy nie- ustannie małopolski barometr zawodów by reagować ade- kwatnie i elastycznie na potrze- by rynku pracy. To determinuje nasze działania czy inwesty- cje. Chcę dodać, że analizując rynek pracy, analizujemy go nie tylko pod względem mikro (tarnowski rynek pracy), ale także w szerszym aspekcie: wojewódzkim i ogólnopolskim. Oczywiście chcielibyśmy, by tutaj na miejscu, na terenie powiatu tarnowskiego, mieli w przyszłości pracę. Mam nadzie- ję, że działania podejmowane przez rząd, przez samorząd województwa małopolskiego, powiat tarnowski i gminy z na- szego regionu, uczynią Ziemię Tarnowską przyjazną dla mło- dego pokolenia.

Oświata jest nadal „oczkiem” w głowie zarządu powiatu?
- Jest i będzie. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Po pierwsze, w budżecie powia- tu tarnowskiego stanowi ona poważny odsetek. Po drugie – zdajemy sobie sprawę z tego, że dobrze wykształcona młodzież to przyszłość naszego regionu i Polski. Swego czasu Irlandia postawiła na edukacje i dzisiaj spija tego efekty. Pozytywne, rzecz jasna. Myśląc o rozwoju oświaty, mamy na uwadze nie tylko infrastrukturę, ale tez po- ziom nauczania i kształcenia. Stawiamy też w kształceniu na holistycznie rozumiany kompo- nent wychowania, stawiamy tu na sprawdzone w tysiącletniej historii Polski wartości i trady- cje. Podajemy je we współcze- sny i atrakcyjny dla młodzieży sposób, poprzez wycieczki, se- anse kinowe i konkursy. Mło- dzież powinna być świadoma swych polskich i lokalnych-re- gionalnych korzeni i być z nich dumna.

Rozmawiał: Mirosław Kowalski


Komentarze (0)

Napisz Komentarz

mniejsze | większe

busy
 

062021

pr062021a

 

 

 

reklamamariola

fbprofil

 

arteon

bs2020a

Ostatnie komentarze

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz dla indywidualnych potrzeb użytkowników zgodnie z Polityką Cookies. Możesz je wyłączyć/zmienić w ustawieniach przeglądarki. .